Jag värnar om din integritet Integritet och Cookies

Avsikten med denna Integritets- och Cookiepolicy är att informera om hur och varför spicegrafix.se samlar in och behandlar personuppgifter.

Spicegrafix.se behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

Integritet
Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om spicegrafix.se ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Spicegrafix.se Användning av Personuppgifter

Jag samlar in och behandlar personuppgifter för att jag ska kunna uppfylla vårt avtal med eventuella kunder men också för att med kunna ge god service och informera om mina produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra genom att inte acceptera detta avtal eller genom att stänga av cookies i din webbläsare.

De uppgifter jag registrerar är ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Jag inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Utlämning av Personuppgifter – Användning av Tredje Part

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt av mig, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar jag därför inte personuppgifter med någon utanför spicegrafix.se.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att jag delar med mig av personuppgifter till mina partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till min eventuella utlämning av uppgifter. Observera att jag under vissa omständigheter är skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

Lagring och Radering av Personuppgifterna

Jag lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med mig eller att det finns juridiska skäl som tvingar mig till det.

All behandling av personuppgifter jag gör sker inom EU/EES-området. Spicegrafix.se raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Jag har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör min behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte jag är skyldig att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att jag avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer jag att rätta mig efter din begäran inom en månad efter att jag fått den, förutsatt att jag inte är skyldig att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till min e-postadress, info@spicegrafix.se

Om du anser att jag har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta min gärna på min e-postadress, info@spicegrafix.se om du har kommentarer eller vill ha mer information om min behandling av dina personuppgifter.